iphone 11 mới

  • Cách cài đặt iPhone 11 mới mua
    Cách cài đặt iPhone 11 mới mua
    19/02/2022

    Cách cài đặt iPhone 11 mới mua – Làm mới ứng dụng nền (Background app Refresh) - Hãy xem danh sách trong Cài đặt > Cài đặt chung> Làm mới ứng dụng nền. Chuyển đổi Làm mới ứng dụng nền sang BẬT, sau đó bật TẮT tất cả các ứng dụng mà người dùng không thực sự cần truy cập.