iphone không hỗ trợ sim

  • SIM không hỗ trợ kích hoạt iPhone
    SIM không hỗ trợ kích hoạt iPhone
    24/04/2022

    SIM không hỗ trợ kích hoạt iPhone – Hầu hết các thiết bị này sau khi nâng cấp, cắm SIM vào để kích hoạt và máy báo rằng "SIM không hợp lệ. Thẻ SIM bạn đang lắp trong iPhone này là của nhà cung cấp không được hỗ trợ theo chính sách kích hoạt đang được máy chủ kích hoạt chỉ định…".