clock là gì

  • Clock là gì
    Clock là gì
    18/03/2022

    Clock là gì – Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "set a clock", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ set a clock, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ set a clock trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh.