các thiết bị

  • Kích hoạt iPhone bằng Jailbreak
    Kích hoạt iPhone bằng Jailbreak
    02/04/2022

    Kích hoạt iPhone bằng Jailbreak – Việc kích hoạt bằng sim ghép + ICCID có vẻ như đơn giản và dễ dàng hơn nhưng như ở đầu bài viết đã đề cập. Các thiết bị muốn Acitve bằng ICCID đều phải cập nhật lên iOS cao nhất hoặc phải Fake iOS (đối với các thiết bị iPhone cũ) rất tốn thời gian. Đây là tweak rất hữu ích đối với những người ở cộng đồng jailbreak, nhất là những người sử dụng iPhone Lock mà không muốn cập nhật lên iOS cao nhất để tiếp tục jailbreak thiết bị.